Rolsteigers

  Klantenoordeel

  UITSTEKEND  24 klanten hebben een
  review geschreven via
  Feedback company


  Laatste review

  Sep 2015


  Snelle levering van de rolsteiger binnen 3 dagen is de steiger ook weer opgehaald. Prima service

  AnoniemLees meer  Algemene Voorwaarden Rolsteigerverhuur.net

   

  Artikel 1: Algemene bepalingen
  1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele
  vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en
  voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
  A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Rolsteigerverhuur.net.
  B. Rolsteigerverhuur.net: Rolsteigerverhuur.net en alle aan voornoemde vennootschappen
  gelieerde ondernemingen.
  C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een
  beroep of bedrijf (indien gespecifi ceerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon,
  handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of
  andere rechtsvorm (indien gespecifi ceerd: Wederpartij B) welke tot Rolsteigerverhuur.net in een
  contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Rolsteigerverhuur.net gesloten overeenkomst.
  Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens
  rekening zaken worden gehuurd.
  D. Overeenkomst(en): de tussen Rolsteigerverhuur.net en Wederpartij aangegane
  huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende
  voorwaarden, van toepassing zijn.
  E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde
  vertegenwoordigers van Rolsteigerverhuur.net (en/of Wederpartij).
  F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Rolsteigerverhuur.net aan een potentiële
  Wederpartij tot het doen van een aanbod.
  G. Aanbod: de door een Wederpartij aan Rolsteigerverhuur.net gegeven op schrift gestelde of mondelinge
  opdracht, bestelling of reservering.
  H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Rolsteigerverhuur.net aan
  de Wederpartij.
  I. Huurcontract: de ter bedrijf van Rolsteigerverhuur.net afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde
  Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.
  J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij
  aan Rolsteigerverhuur.net verschuldigd is.
  K. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en
  tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie
  en dergelijke.
  L. Gebrek(en): een aan Rolsteigerverhuur.net toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde,
  dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering
  ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
  M. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd
  met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de
  verloren gegane zaak.
  1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2
  t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax of maildatum. Indien geen dergelijke
  datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een geschil over
  de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.
  1.3 Indien en voor zover zaken van de afdelingen Bel & Huur, Portable Kitchens of Rail
  Infra worden gehuurd, zijn, in aanvulling op deze Verhuurvoorwaarden, tevens specifi
  eke voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Maastricht. Deze
  aanvullende voorwaarden zijn tevens bij elke Rolsteigerverhuur.net- vestiging verkrijgbaar en op
  www.Rolsteigerverhuur.net.com te raadplegen. Op verzoek kan eventueel een exemplaar worden
  toegezonden.
   

  Artikel 2: Toepasselijkheid
  2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Rolsteigerverhuur.net en op alle
  door Rolsteigerverhuur.net aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden
  van toepassing op door Rolsteigerverhuur.net aangegane overeenkomsten tot
  verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.
  2.2 Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de
  Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid
  daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke
  andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
  2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de
  Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk
  en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de
  betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Rolsteigerverhuur.net
  wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daar
  aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
  2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is
  gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op
  latere Overeenkomsten tussen haar en Rolsteigerverhuur.net
   

  Artikel 3: Offertes
  3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Rolsteigerverhuur.net op geen enkele wijze, tenzij in de
  Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
  3.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze
  vervalt.
  3.3 Door Rolsteigerverhuur.net verstrekte Gegevens blijven eigendom van Rolsteigerverhuur.net, mogen zonder de uitdrukkelijke
  Schriftelijke toestemming van Rolsteigerverhuur.net niet worden verveelvoudigd en/of
  verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Rolsteigerverhuur.net worden geretourneerd.
  Rolsteigerverhuur.net behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële
  eigendom eventueel bestaande rechten voor.
  3.4 De door Rolsteigerverhuur.net verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen
  rechten ontleend kunnen worden.
   

  Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst
  4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Rolsteigerverhuur.net een Orderbevestiging
  heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten.
  De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment
  waarop de Orderbevestiging door Rolsteigerverhuur.net is verzonden, dan wel het Huurcontract door
  de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
  4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten
  Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht
  met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen
  na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan Rolsteigerverhuur.net laat weten dat
  zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het
  Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.
  4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd
  en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Rolsteigerverhuur.net heeft
  bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel Rolsteigerverhuur.net is overgegaan tot
  feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld
  Aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening
  daarvan een herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.
  4.4 Rolsteigerverhuur.net heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
  4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand
  komen doordat Rolsteigerverhuur.net, na ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering
  daarvan.
   

  Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst
  5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden
  uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de
  Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde Overeenkomst,
  zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door Rolsteigerverhuur.net ondertekend of
  van Rolsteigerverhuur.net uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract
  is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract
  bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.
  5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of
  gedaan door medewerkers van Rolsteigerverhuur.net, of namens Rolsteigerverhuur.net gemaakt of gedaan door
  andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Rolsteigerverhuur.net slechts indien
  deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging
  bevoegde bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn
  bevestigd.
  5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt Rolsteigerverhuur.net geen
  enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
  5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Rolsteigerverhuur.net zijn toelaatbaar, indien en
  voorzover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift
  gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de
  door Rolsteigerverhuur.net te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
  5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst
  en/of de door Rolsteigerverhuur.net verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid
  niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om
  de overeenkomst te ontbinden. Rolsteigerverhuur.net is echter in geen geval tot enige schadevergoeding
  gehouden.
  5.6 Rolsteigerverhuur.net is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst,
  (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder).
   

  Artikel 6: Huurperiode
  6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en
  meer specifi ek:
  A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen
  locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Rolsteigerverhuur.net aan de
  Wederpartij wordt overhandigd;
  B. indien is bedongen dat Rolsteigerverhuur.net de afl evering van het gehuurde verzorgt: op het
  tijdstip waarop Rolsteigerverhuur.net het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking
  heeft gesteld.
  6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief.
  De huurtermijn eindigt feitelijk:
  A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen
  locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij
  aan Rolsteigerverhuur.net is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
  B. indien is bedongen dat Rolsteigerverhuur.net het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift
  gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in
  deze afmelding is gespecifi ceerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in
  artikel 6.4;
  C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Rolsteigerverhuur.net aan de
  Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00
  uur.
  6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan
  er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee
  gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij.
  Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt
  beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
  6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
  6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per fax, aan de vestiging/ afdeling van Rolsteigerverhuur.net
  waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende
  gegevens te bevatten:
  • gegevens Wederpartij
  • contractnummer
  • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke
  afmelding)
  • gewenste einddatum
  • ophaallocatie
  • naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie
  • indien van toepassing: vindplaats sleutel
  • meldpunt voor chauffeur van Rolsteigerverhuur.net
  6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als
  telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.
   

  Artikel 7: Afl evering en risico
  7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Rolsteigerverhuur.net in acht zullen
  worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Rolsteigerverhuur.net niet. Tenzij
  Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer
  te beschouwen zijn als fatale termijn.
  7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om
  Rolsteigerverhuur.net per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke
  termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum
  ontvangst van het aangetekende stuk door Rolsteigerverhuur.net.
  7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens
  artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst
  te ontbinden. Rolsteigerverhuur.net is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
  7.4 Rolsteigerverhuur.net is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de
  gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij
  overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Rolsteigerverhuur.net bevoegd de
  reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
  7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de
  Wederpartij:
  a. bij levering af bedrijf van Rolsteigerverhuur.net: op het moment van feitelijke bezitsverschaffi ng;
  b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen
  locatie zijn afgeladen.
  7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
  Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden
  in vooraf overeengekomen dagdelen. Rolsteigerverhuur.net bezorgt uitsluitend op de begane
  grond.
  7.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende
  de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde
  zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Rolsteigerverhuur.net het recht om
  het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten
  verschuldigd zijn. Rolsteigerverhuur.net kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het
  gehuurde afl everen, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het
  overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op
  de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.
   

  Artikel 8: Retournering en risico
  8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij
  nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk
  voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid
  eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
  8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19. onverkort van toepassing.
  8.3 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde
  afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door Rolsteigerverhuur.net ter opgegeven locatie
  kunnen worden opgehaald.
  8.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde
  termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen
  niemand aanwezig is, kan Rolsteigerverhuur.net de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil
  ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door
  de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij B uitdrukkelijk de bewijslast
  hieromtrent.
  8.5 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond
  gereed te staan. De emballage die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Wederpartij
  t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan
  verbeurt de Wederpartij een forfaitaire boete van e 150,-.
  8.6 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van Rolsteigerverhuur.net of ter bedrijf van
  de derdeverhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie
  van Rolsteigerverhuur.net of de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een
  dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij
  dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan
  worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming).
  Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de
  Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Rolsteigerverhuur.net of de derdeverhuurder
  bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.
  8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd,
  wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze
  schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak
  voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/
  tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging
  overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel
  het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik
  maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling
  door Rolsteigerverhuur.net of de derdeverhuurder bindend.
   

  Artikel 9: Prijzen
  A. Machineverhuur
  9.1 De dagprijzen, zoals omschreven in de machinecatalogus van Rolsteigerverhuur.net, zijn gebaseerd
  op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/gebruik van max. 168
  uur (m.u.v. machines met een urenteller; hierbij is de dagprijs gebaseerd op 8 draaiuren
  en de weekprijs op 40 draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag) en
  zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffi ng, reiniging,
  toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
  9.2 De weekendprijs (vrijdag t/m maandag) is gebaseerd op huur/gebruik van max. 72
  uur (zondag wordt niet berekend).
  9.3 Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag.
  B. Partyverhuur
  9.4 De huurprijzen, zoals omschreven in de partycatalogus van Rolsteigerverhuur.net zijn gebaseerd op
  een weekend oftewel drie dagen; dag voor gebruik ophalen, dag na gebruik retourneren.
  Voor elke dag langer geldt een toeslag van 15% van het weekendtarief tot
  maximaal twee weken. Na deze twee weken geldt een prijs op aanvraag.
  9.5 De prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, transport en eventueel laden en lossen.
  C. Algemeen
  9.6 Prijzen, zoals omschreven in de catalogus van Rolsteigerverhuur.net, zijn gebaseerd op de ten tijde
  van het drukken van deze catalogus geldende omstandigheden. Deze prijzen binden
  Rolsteigerverhuur.net slechts voor een periode van 30 dagen na datum van uitgifte van de catalogus.
  Hierna dienen deze prijzen te worden gezien als niet bindende richtlijnen. Met het
  verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen.
  9.7 Rolsteigerverhuur.net heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren
  waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer
  begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffi ngen en/
  of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.
   

  Artikel 10: Verplichtingen van de Wederpartij
  10.1 De Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht
  en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen,
  dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde
  bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te
  handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde
  bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel
  (wettelijk) verplichte diploma’s, certifi caten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande
  geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de
  schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19.
  10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de
  Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
  10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan
  Rolsteigerverhuur.net wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet,
  wordt, na constatering hiervan door Rolsteigerverhuur.net, aan de Wederpartij op de wijze
  als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde
  alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn
  eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt,
  of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien
  de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft
  geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is
  de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/
  zaken aan Rolsteigerverhuur.net verschuldigd.
  10.4 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Rolsteigerverhuur.net als deze
  waar de Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Wederpartij het gehuurde bij een
  andere vestiging wenst te retourneren, dan is dit uitsluitend in overleg, en eventueel
  tegen betaling van een vergoeding, mogelijk.
  10.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan
  Rolsteigerverhuur.net te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen
  bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde
  wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc.
  te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in
  rekening gebracht.
  10.6 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting)
  en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of
  derden, te zullen betalen.
  10.7 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen
  dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen
  en goedkeuringen.
  10.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe Rolsteigerverhuur.net ten allen tijde toegang tot het gehuurde te
  verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Rolsteigerverhuur.net hiervoor
  te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan
  na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Rolsteigerverhuur.net, op straffe van verval van verzekeringsdekking
  en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven
  in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/
  beschikbaarstelling.
  10.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van
  diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt.
  meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen,
  vastketenen, enz., van het gehuurde.
  10.10 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten.
  Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen
  van Rolsteigerverhuur.net en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de huurder
  zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders
  overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn
  dat onderhoud door Rolsteigerverhuur.net aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten
  aan Rolsteigerverhuur.net verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de
  periode dat het onderhoud door Rolsteigerverhuur.net plaatsvindt!
  10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij B.
  Wederpartij B vrijwaart Rolsteigerverhuur.net en het bedienend personeel, behoudens in geval van
  opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.
  Algemene verhuurvoorwaarden
  Rolsteigerverhuur.net
  10.12 Personeel van Rolsteigerverhuur.net dat liften (de)monteert of keurt kan nimmer door de Wederpartij
  worden verplicht om diens aanwijzingen op te volgen, noch om de (de)montage of
  keuring onder diens toezicht te verrichten.
   

  Artikel 11: Schade en verlies
  11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor
  het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk
  binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Rolsteigerverhuur.net te worden gemeld.
  11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen
  24 uur na ontdekking aan Rolsteigerverhuur.net te melden en van de diefstal aangifte te doen bij
  een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal
  van aangifte aan Rolsteigerverhuur.net te overleggen.
  11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde
  zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn
  ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode.
  Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot
  de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
  11.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte
  aan Rolsteigerverhuur.net te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de
  in artikel 19. genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.
  11.5 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij
  zich de schade aan Rolsteigerverhuur.net te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog
  mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die
  hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/
  of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor
  alle overige dientengevolge door Rolsteigerverhuur.net geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar
  niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
  11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door Rolsteigerverhuur.net reeds de dagwaarde aan de Wederpartij
  is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd,
  is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze
  wordt door Rolsteigerverhuur.net in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren
  vergoeding van de dagwaarde.
  11.7 De door of namens Rolsteigerverhuur.net gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van
  schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor
  rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord
  dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een
  door Rolsteigerverhuur.net aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door Rolsteigerverhuur.net wenselijk
  wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Rolsteigerverhuur.net.
  11.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies,
  de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld
  heeft.
  11.9 Rolsteigerverhuur.net verklaart dat er ten behoeve van WAM- plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering
  is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet
  Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de
  Wederpartij, die Rolsteigerverhuur.net dient te vrijwaren, komt evenwel:
  • schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde
  wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen
  dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed
  van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
  • het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
  • schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor
  veroorzaakte gevolgschade.
  • boetes, bekeuringen en/of kosten voor Rolsteigerverhuur.net, die voortvloeien uit het door de Wederpartij
  (of diens personeel/hulp-personen/andere personen waarvoor zij verantwoordelijk
  is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig)
  werkmaterieel;
  • schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.
   

  Artikel 12: Vervoer
  12.1 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport
  dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van
  het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te
  laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit
  geldt eveneens voor de Wederpartij die de zaken door Rolsteigerverhuur.net aangeleverd krijgt in
  rolsteigers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen
  zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan
  ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading
  12.2 Indien op verzoek van Wederpartij B bij het laden/lossen, aan –of afkoppelen gebruik
  wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Rolsteigerverhuur.net, geschiedt dit geheel
  voor eigen risico van de Wederpartij.
  12.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, indien is overeengekomen
  dat de zaken door Rolsteigerverhuur.net bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald
  zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen
  locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het
  laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening
  van de Wederpartij.
   

  Artikel 13: Aansprakelijkheid Rolsteigerverhuur.net
  13.1 De aansprakelijkheid van Rolsteigerverhuur.net is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging
  en letselschade aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door
  een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van
  Rolsteigerverhuur.net. Tevens is de aansprakelijkheid van Rolsteigerverhuur.net beperkt tot het bedrag dat in het
  voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering
  terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade,
  hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende
  zaak, omzet-en/of winstderving, vertragings-schade en stilstandschade,
  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  13.2 De aansprakelijkheid van Rolsteigerverhuur.net kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum
  van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij
  lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering
  in dat specifi eke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
  13.3 Wederpartij B zal Rolsteigerverhuur.net vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met,
  door of in verband met de gehuurde zaak.
  13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
   

  Artikel 14: Reclame
  14.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op
  uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afl everbon voor goede ontvangst
  aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op
  het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de
  Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet
  anders is vermeld.
  14.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken
  aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt,
  dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift aan Rolsteigerverhuur.net gemeld te
  worden.
  14.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij
  ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na
  ontdekking hiervan aan Rolsteigerverhuur.net ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in
  lid 2 vermeld.
  14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen
  48 uur na het ontstaan ervan aan Rolsteigerverhuur.net te melden op dezelfde wijze als in 14.2
  vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven
  en aan Rolsteigerverhuur.net de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een
  (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn
  bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de
  schademelding door Rolsteigerverhuur.net.
  14.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Rolsteigerverhuur.net, betrekking hebbend op
  schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:
  a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde
  termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Rolsteigerverhuur.net ter kennis zijn
  gebracht;
  b. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Rolsteigerverhuur.net verleent terzake een
  onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  c. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt,
  bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld
  onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
  d. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming
  van Rolsteigerverhuur.net aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
  e. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt
  genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak
  wordt voortgezet;
  f. aan Rolsteigerverhuur.net geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden,
  zoals bedoeld in lid 4.
   

  Artikel 15: Reserveren en annuleren
  15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Rolsteigerverhuur.net te reserveren. Bij het
  sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering
  betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen
  te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de
  Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor
  de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de
  volledige huurprijs te voldoen.
  15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip
  van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De
  Wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zij:
  • 60% van het netto Orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59e
  en 30e dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking
  zouden worden gesteld;
  • 70% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 29e en 10e dag vóór
  voornoemd tijdstip;
  • 80% van het netto Orderbedrag bij annulering na de 10e dag vóór voornoemd
  tijdstip.
   

  Artikel 16: Betaling
  16.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk na
  retournering van het gehuurde, contant te worden voldaan.
  16.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient,
  in geval van facturatie, het Orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn
  voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking
  van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal
  4 weken, wordt de huur per 4 weken aan Rolsteigerverhuur.net vooruit betaald. De termijn voor
  bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke
  toestemming van Rolsteigerverhuur.net is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting
  van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.
  16.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Rolsteigerverhuur.net of op een door haar aan te
  wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering
  van de rekening van Rolsteigerverhuur.net als de dag van betaling.
  16.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat
  hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij,
  vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan
  de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag.
  Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de
  incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke
  incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke
  incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum
  van e 340,- alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door
  Rolsteigerverhuur.net mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde
  van de Wederpartij of voor diens risico komend beletsel.
  16.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde
  rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald
  laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige
  zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste
  factuur, enzovoort.
  16.6 Tevens heeft Rolsteigerverhuur.net, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst
  niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht
  tot/op:
  a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende
  Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
  b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en
  de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Rolsteigerverhuur.net tot enige schadevergoeding
  is gehouden;
  c. vergoeding van de door Rolsteigerverhuur.net geleden schade.
  16.7 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie
  of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de
  Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Rolsteigerverhuur.net de Wederpartij binnen een redelijke termijn
  meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen.
  In dit geval is Rolsteigerverhuur.net, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van
  de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is
  gesteld, onverminderd de Rolsteigerverhuur.net verder toekomende rechten.
  16.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Rolsteigerverhuur.net op de
  Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke
  teruggave van de gehuurde zaken en heeft Rolsteigerverhuur.net het recht zich toegang te verschaffen
  tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde
  de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge
  door Rolsteigerverhuur.net geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.
   

  Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming
  17.1 Indien Rolsteigerverhuur.net, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan
  nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand,
  met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben
  beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
  17.2 Rolsteigerverhuur.net is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij
  wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
  17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van
  Rolsteigerverhuur.net die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid
  niet van Rolsteigerverhuur.net gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer,
  oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën,
  gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden,
  extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf
  van Rolsteigerverhuur.net, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
   

  Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
  18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Rolsteigerverhuur.net, ongeacht de duur van
  de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toeëigent, is
  er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren
  van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
  18.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van Rolsteigerverhuur.net, niet gerechtigd
  de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van
  derden te bezwaren.
  18.3 De Wederpartij zal Rolsteigerverhuur.net onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in
  beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel
  van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de
  zaak, dient hij Rolsteigerverhuur.net hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij
  aan Rolsteigerverhuur.net op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich
  bevindt.
  18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling
  of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder,
  bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)
  rechten van Rolsteigerverhuur.net.
  18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal
  nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Rolsteigerverhuur.net terstond genoegzame
  en in de door Rolsteigerverhuur.net gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig
  aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan
  niet heeft voldaan, is Rolsteigerverhuur.net gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen
  op te schorten.
  18.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen
  na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel
  16.8 van overeenkomstige toepassing.
  18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst
  een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid
  met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de
  Wederpartij verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van
  de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
  18.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Rolsteigerverhuur.net de Overeenkomst
  eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Rolsteigerverhuur.net op schadevergoeding.
  18.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling
  op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico
  voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de
  Overeenkomst heeft Rolsteigerverhuur.net echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde
  bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven
  indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
   

  Artikel 19: Verzekering en afkoopregelingen
  19.1 Conform artikel 11. is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning
  van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan
  schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter
  voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht
  heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.
  19.2 De Wederpartij kan bovengenoemd risico grotendeels afkopen middels onderstaande
  regelingen. Niet voor alle zaken is het afsluiten van (één van) beide regelingen
  mogelijk. Voor de te huren zaken waarop (één van) deze regelingen wél mogelijk (is)
  zijn, is het afsluiten van de afkoopregeling(en) in beginsel verplicht. In een eventuele
  (raam)overeenkomst kunnen afwijkende afspraken hieromtrent zijn gemaakt. Niettemin
  bepaalt de inhoud van de betreffende individuele Overeenkomst mede of (één
  van) beide regelingen van toepassing (is) zijn.
  19.3 Voor de specifi eke inhoud (en tarieven) verwijst Rolsteigerverhuur.net naar de voorwaarden voor
  deze regelingen, gedeponeerd bij de KvK te Maastricht. Deze voorwaarden zijn tevens
  bij elke Rolsteigerverhuur.net-vestiging verkrijgbaar en op www.Rolsteigerverhuur.net.com te raadplegen. Op
  verzoek kan eventueel een exemplaar worden toegezonden.
  A. Schadeafkoopregeling voor particulieren
  en bedrijven
  19.4 Om zowel de particuliere huurder als de bedrijfsmatige huurder te behoeden voor
  onvoorziene kosten voor zijn rekening indien hij schade veroorzaakt aan het gehuurde,
  kan Rolsteigerverhuur.net de Wederpartij verplichten eventuele schade aan het gehuurde
  vooraf af te kopen door middel van de zgn. schadeafkoopregeling (SA). De dekking
  van de SA geldt alleen voor de Wederpartij en m.n. zijn van de dekking uitgezonderd:
  schade ten gevolge van brand, diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/
  of nalatigheid, manco/breuk/beschadiging van ‘Table Top’ – artikelen (porselein,
  glas- en aardewerk) en artikelen van derdeverhuurders .
  19.5 Voor de SA geldt een toeslag van 10% van de huurprijs, tenzij van dit percentage in
  schrift wordt afgeweken. Op de SA is een eigen risico van toepassing, afhankelijk
  van de waarde van het gehuurde.
  B. Brand-/diefstalregeling voor bedrijven
  19.6 Uitsluitend de bedrijfsmatige huurder kan gebruik maken van de brand-/diefstalregeling
  (BD). De BD dekt schade ten gevolge van brand of diefstal, met uitzondering
  van (o.m) schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid, ondeskundig en/
  of onzorgvuldig gebruik, ongeoorloofd doorverhuur of ter beschikking stelling aan
  derden, schade aan artikelen van derdeverhuurders, of wanneer de huurder recht op
  schadevergoeding aan een verzekering kan ontlenen. De BD is niet van toepassing
  voor de afdelingen Partyverhuur en Bel & Huur.
  19.7 De basis van de toeslag voor opname van de BD is een percentage van het huurbedrag.
  Op de BD is een eigen risico van toepassing, afhankelijk van de waarde van
  het gehuurde.
  C. Verzekering
  19.8 Indien de Wederpartij een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde,
  dan is Rolsteigerverhuur.net uitdrukkelijk gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat zij
  Rolsteigerverhuur.net als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt.
  Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.
  19.9 In geval er bij een CAR-verzekering van de Wederpartij sprake is van een toelatingsregeling,
  dan verklaart de Wederpartij bij voorbaat dat Rolsteigerverhuur.net als (mede-)verzekerde
  rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontlenen. Eventuele eigen risico’s komen
  voor rekening van de Wederpartij.


  Artikel 20: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze
  20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden
  of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  Rolsteigerverhuur.net en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te
  vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als
  de nietige of vernietigde bepaling.
  20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Rolsteigerverhuur.net
  gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van Rolsteigerverhuur.net worden berecht door de
  bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht (in geval van kantonzaken de
  kanton-rechter te Sittard) of die te Utrecht, onder exclusieve toepassing van het
  Nederlandse recht.
  20.3 In afwijking van het vorige lid is naar keuze van Rolsteigerverhuur.net, de rechtbank te Brussel of die
  te Oudenaarde bevoegd en is Belgisch recht van toepassing, indien de Wederpartij
  de Belgische nationaliteit heeft en/of in België woonachtig/gevestigd is, en de Overeenkomst
  is gesloten met Rolsteigerverhuur.net in haar hoedanigheid van Rolsteigerverhuur.net
  20.4 Rolsteigerverhuur.net behoudt zich het recht voor de Wederpartij in het arrondissement te dagvaarden
  alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.
  20.5 In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij A worden berecht
  door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil
  kennis te nemen.
  20.6 Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst
  bindend.
  © Rolsteigerverhuur.net
   

  Winkelwagen

  U heeft momenteel geen artikelen in uw winkelwagen

  Contact

  Bel 0000000000
  ma-vr 08.00-18.00
  info@rolsteigerverhuur.net

  Reviews

  18 augustus 2012 - J.T Gaal
  's-Middags besteld de...

  21 juli 2012 - H. van der Wal
  Fijn materiaal, alles goed...

  Offerte aanvragen

  Vraag nu geheel vrijblijvend
  een offerte aan!


  Aanhanger met rolsteiger

  Bel mij terug